Normativa First Class Idiomes i Formació

INSCRIPCIÓ 

 1. El/l’ alumne/a ha de pagar la inscripció abans de començar les seves classes a l’escola.
 2. Si un alumne passa dos cursos consecutius sense realitzar cap curs a l’acadèmia, haurà de tornar a pagar l’import de la inscripció.
 3. No es paga inscripció durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, els alumnes inscrits durant aquests mesos que vulguin continuar a l’escola a partir de setembre, hauran de fer efectiva la inscripció.
 4. L’import de la inscripció només es retornarà quan les classes a les que s’ha inscrit l’alumne no es realitzin per causes imputables a l’escola. En aquest cas també es podrà passar la inscripció a un altre familiar.
 5. En cap cas es retornarà l’import de la inscripció si l’alumne deixa voluntàriament les classes.
 6. Els alumnes que fan classes particulars estan exempts del pagament de la inscripció.
 7. L’alumne no podrà començar les classes sense haver passat per Secretaria i haver confirmat l’horari.
 8. Les baixes voluntàries s’hauran de comunicar 15 dies abans de que comenci el mes en que es desitja causar la baixa; en cas contrari, es cobrarà aquest mes sencer.

 

PAGAMENT 

 1. Les modalitats de pagament possibles per als cursos d’idioma són mensual, en tres quotes, en dues quotes o en una quota única.
 2. Si es fa el pagament mensual, la quota s’ha de fer efectiva abans del dia 15 del mes corrent. En cas contrari s’aplicarà un recàrrec del 5% del rebut (amb un mínim de 4 €)
 3. Si el pagament es fa en 1, 2 o 3 quotes, s’haurà d’abonar durant els 15 dies següents al lliurament de l’avís de rebut. En cas contrari, no es farà efectiu el descompte corresponent.
 4. En casos especials es podrà pagar més tard del dia 15 si s’ha avisat abans a Secretaria.
 5. Si el pagament es fa per domiciliació bancària, l’import es carregarà al compte durant ela primers 5 dies del mes corresponent.
 6. Si s’avisa amb antelació a Secretaria, l’import es pot carregar al compte durant la segona quinzena del mes
 7. En el cas que un rebut sigui retornat, s’avisarà a l’alumne per tornar-li a passar i s’aplicarà un recàrrec del 5% (amb un mínim de 4 €)
 8. En el cas del pagament en 1,2 o 3 quotes, si l’alumne es dóna de baixa de forma voluntària abans d’acabar el curs, es comptabilitzarà l’import del mateix segons el preu de quotes mensuals.
 9. Si l’alumne vol passar de la modalitat de 1, 2 o 3 quotes a la mensual, haurà de pagar un recàrrec del 3% sobre el preu dels rebuts fins a acabar el curs.
 10. Els familiars de l’alumne que facin alguna activitat a l’escola tenen un 3% de descompte sobre l’activitat amb un import més baix.
 11. L’alumne que faci una segona activitat a l’escola, té un 3% de descompte sobre l’activitat amb un preu més baix.
 12. Els descomptes NO són acumulables. En cas que concorri més d’un descompte, l’alumne n’haurà d’escollir un.
 13. El material, llibres i matrícules a exàmens oficials, aniran a càrrec de l’alumne.
 14. Cap alumne serà inscrit als exàmens oficials si no està al corrent de pagament del curs d’idioma.
 15. En cas que l’alumne necessiti factura per l’empresa haurà de consultar preus a Secretaria. 

 

ASSISTÈNCIA

Recuperació de classes
 1. Les classes de reforç NO son recuperables.
 2. Classes particulars (BONOS): Només es podran recuperar quan hagin estat suspeses amb 12 hores d’antelació o quan, per qualsevol motiu, les hagi anul·lat el professor. Si l’alumne no assisteix a classe sense previ avís, ha d’abonar-la íntegrament i no té dret a recuperació.
 3. L’alumne pot ampliar o reduir l’horari, comunicant-ho directament a Secretaria (no als professors).
Faltes d'assistència
 1. L’escola fa un seguiment diari i exhaustiu de l’assistència dels seus alumnes.
 2. Si un alumne no assisteix a classe sense previ avís i de manera reiterada, es trucarà a casa de l’alumne per a informar sobre aquest fet. Si no hi ha ningú a casa es deixarà un missatge. Si passat un mes des de la primera falta no s’ha solucionat la situació, l’alumne serà considerat BAIXA del Centre.
 3. En el cas dels alumnes menors de 18 anys, tant les faltes d’assistència com les baixes hauran de ser comunicades per part dels pares o tutors.

 

CURSOS D'IDIOMES 

 1. Els grups hauran de ser d’un mínim de 3 persones.
 2. El professor ha de dur a terme controls periòdics sobre el rendiment dels seus alumnes i, si s’escau, ha d’informar sobre la conveniència de canviar-lo de grup per tal d’afavorir el seu nivell.
 3. Es donaran informes trimestrals a cada alumne, on es farà constar tant l’evolució acadèmica com l’aprofitament que l’alumne fa de les classes.
 4. Si, per qualsevol motiu, un alumne aprecia incompatibilitat amb el grup on està inscrit i així ho fa saber a Secretaria, se li faran les proves pertinents i, si s’escau, se’l canviarà de grup.
 5. L’escola es reserva el dret d’anular grups o modificar-ne els preus en cas de reducció del nombre d’alumnes.

 

DISPOSICIONS FINALS

 1. El Centre es reserva el dret de donar de baixa a aquells alumnes que incompleixin reiteradament les normes incloses en aquest document.
 2. L’escola pot modificar la normativa o afegir noves normes per necessitats del servei o tenint en compte l’actuació dels seus alumnes.